Đã xem: 291

 1. Offline

  leoelight Member

  Sau đây chúng ta sẽ học cách biến đổi danh từ tiếng Anh chỉ giới tính nhé. Đây là bài học hữu ích cho bạn khi học tiếng Anh.
  Xem thêm: thi qua khu tiep dien
  1. Thêm “ess” sau danh từ chỉ giống đực
  - Giữ nguyên không thay đổi:
  Author /ˈɔːθə/ nam tác giả – authoress /ˈɔːθərɛs/ nữ tác giả
  Baron /ˈber.ən/ ông nam tước – baroness /ˈber.ən.es/ bà nam tước
  God /ɡɒd/ chúa, thần – goddess /ˈɡɒdɪs/ nữ chúa, nữ thần
  Lion /ˈlʌɪən/ con sư tử đực – lioness /ˈlʌɪənɛs/ con sư tử cái
  - Bỏ nguyên âm của vần cuối cùng:
  Actor /ˈaktə/ nam diễn viên – actress /ˈaktrɪs/ nữ diễn viên
  Conductor nam nhân viên thu vé xe buýt – conductress nữ nhân viên thu vé xe buýt
  Abbot /ˈabət/ ông tu viện trưởng – abbess /ˈabɛs/ bà tu viện trưởng
  Director /dɪˈrɛktə/ nam giám đốc – directress /dɪˈrɛktrɪs/ nữ giám đốc
  Emperor /ˈɛmp(ə)rə/ hoàng đế – empress /ˈɛmprɪs/ hoàng hậu
  Murderer /ˈməːd(ə)rə(r)/ nam sát nhân – murderess /ˈməːdərɛs/ nữ sát nhân
  Negro /ˈniːɡrəʊ/ người nam da đen – negress /ˈniːɡrɪs/ người nữ da đen
  Hunter /ˈhʌntə/ nam thợ săn – huntress /ˈhʌntrɪs/ nữ thợ săn
  Tiger /ˈtʌɪɡə/ con cọp đực – tigress /ˈtʌɪɡrɪs/ con cọp cái
  Xem thêm: thi tuong lai don
  2. Thêm từ
  - Cho người và vật: thêm male ( giống đực) và female (giống cái) + Noun
  Male giraffe /meɪl/ /dʒɪˈrɑːf/ hươu cao cổ đực – Female giraft /ˈfiː.meɪl/ /dʒɪˈrɑːf/ hươu cao cổ cái
  - Cho người: thêm man , maid , woman, gentleman, lady, boy, girl + Noun
  Man teacher /mæn/ /ˈtiː.tʃər/ thầy giáo – woman teacher /ˈwʊm.ən/ /ˈtiː.tʃər/ cô giáo
  Gentleman-teacher /ˈdʒen.təl.mən/ /ˈtiː.tʃər/ quý thầy giáo – lady-teacher /ˈleɪ.di/ /ˈtiː.tʃər//ˈtiː.tʃər/ quý cô giáo
  Baby boy /ˈbeɪ.bi/ /bɔɪ/ bé trai – baby girl /ˈbeɪ.bi/ /ɡɜːl/bé gái
  Man worker /mæn/ /ˈwɜː.kər/ nam công nhân – woman worker /ˈwʊm.ən/ /ˈwɜː.kər/ nữ công nhân
  - Cho chim muông: cock (con trống) ; hen ( con mái)
  Cock pheasant /kɒk/ /ˈfɛz(ə)nt/ (chim trĩ trống) – hen pheasant /hen/ /ˈfɛz(ə)nt/ chim trĩ mái
  - Cho động vật: he and she, ox (con đực) và cow (con cái) + noun
  He goat /hiː/ /ɡəʊt/ con dê đực – she goat /ʃi/ /ɡəʊt/ con dê cái
  Ox-elephant /ɑːks/ /ˈɛlɪf(ə)nt/ con voi đực – cow elephant /kaʊ/ /ˈɛlɪf(ə)nt/ con voi cái
  Ox-sparrow /ɑːks/ /ˈsparəʊ/ chim sẻ trống – cow sparrow /kaʊ/ /ˈsparəʊ/ chim sẻ mái
  3. Từ bất quy tắc
  Ngoài các cách thêm từ và biến đổi từ như trên, có rất nhiều từ chỉ giống đực và giống cái có từ vựng khác nhau hoàn toàn và không có cách khác là bạn phải học thuộc nó. Dưới đây là một số ví dụ:
  Buck /bʌk/ con hươu đực – roe /rəʊ/ con hươu cái
  Drake /dreɪk/ con vịt đực – duck /dʌk / con vịt cái
  Drone /drəʊn/ con ong đực – bee /biː/ con ong cái
  Friar /ˈfrʌɪə/ thầy dòng – nun /nʌn/ xơ, dì phước
  Hero /ˈhɪərəʊ/ vị nam anh hùng – heroine /ˈhɛrəʊɪn/ vị nữ anh hùng
  Horse /hɔːs / con ngựa đực – mare /mɛː/ con ngựa cái
  King /kɪŋ/ vua – queen /kwiːn/ hoàng hậu, nữ hoàng
  Lad /lad/ chàng trai – lass /las/ cô gái
  Master /ˈmɑːstə/ ông chủ – mistress /ˈmɪstrɪs/ bà chủ
  Stag /staɡ/ con nai đực – hind /hʌɪnd/ con nai cái
  Widower /ˈwɪdəʊə/ người nam góa vợ – widow /ˈwɪdəʊ/ người nữ góa chồng
  Wizard /ˈwɪzəd/ ông phù thủy – witch /wɪtʃ/ bà phù thủy
  Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Lưu về và học chăm chỉ nhé. Bạn có thể tham khảo nhiều cách học ngữ pháp tiếng Anh của Elight. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chúc bạn học tập tốt!
  Xem thêm: bài thi toeic

  Xem thêm các bài viết cùng chủ đề